imovie4u.wordpress.com

My website – Share best movies

Cài đặt Back Track 3 (công cụ để học CEH và nghiên cứu về bảo mật)

Leave a comment


– Back Track 3 là một phiên bản Linux miễn phí đã tích hợp gần
như đầy đủ các Tools cần thiết cho học CEH và nghiên cứu bảo mật. Như
các tools về lấy thông tin, các tools về Scan, Wifi, Esploit,…

– Bản thân Back Track 3 là dạng Live CD là hệ điều hành Linux chạy trên
đĩa CD do một số nhu cầu cần thiết phải cài Back Track trên ổ cứng để
nhằm mục đích lưu lại các thiết lập cũng như cài thêm các phần mềm mới.
Trong bài viết này tôi giới thiệu với các bạn cài đặt back track 3 trên
ổ cứng.
để download Back Track 3 tại địa chỉ website (hoàn toàn miễn phí)

http://ftp.heanet.ie/mirrors/backtrack/bt3-final.iso

Toàn bộ Video thực hiện quá trình cài đặt các bạn có thể liên hệ với Vnexperts để lấy gồm 2 file video

Phần I. Cài đặt Back Track 3 lên ổ cứng chưa có hệ điều hành
PHần II. Cài đặt Back Track 3 trên ổ cứng đã cài Windows

Phần I. Cài đặt BT3 lên ổ cứng Blank

I. Đặt địa chỉ IP

– Kiểm tra các card mạng và địa chỉ IP
– Đia chỉ IP tĩnh
– Gateway
– DNS

*****
ifconfig
ifconfig eth0 192.168.1.241 netmask 255.255.255.0
route add default gw 192.168.1.1
echo "nameserver 208.67.222.222" >> /etc/resolv.conf
*****

II. Chia ổ đĩa

– Kiểm tra ổ đĩa cắm vào máy tính (cài mới trên 1 ổ) /dev/hda
– chia ổ đĩa bằng lệnh parted, mục đích tạo:
+ /dev/hda1 dung lượng 100MB dùng để boot
+ /dev/hda2 dung lượng 1.1GB dùng làm Swap
+ /dev/hda3 dung lượng ổ cứng còn lại >5GB chứa Back Track
– kiểm tra các phân vùng vừa tạo ra
– nâng cấp partition lên ext3

*****
fdisk -l
parted
mklabel
msdos
mkpart primary ext2 0.0gb 0.1gb
mkpart primary linux-swap 0.1gb 1.2gb
mkpart primary ext2 1.2gb 17.0gb
print
mke2fs -j /dev/hda1
mkswap /dev/hda2
mke2fs -j /dev/hda3
*****

III. Cài đặt Back Track

– Tạo thư mục chứa Back Track
– mout phân vùng /dev/hda3 vào thư mục này
– Tạo thư mục boot
– Mount phân vùng /dev/hda1 vào thư mục này
– Copy thư mục boot từ đĩa CD vào thư mục boot trên ổ cứng "hda1"
– Copy Back Track từ đĩa CD vào thư mục Back Track trên ổ cứng "hda3"
– Tạo những thư mục cần thiết và mount
– Cài đặt Grup trình quản lý khởi động
+ Vào internet download Grup từ đĩa chỉ FTP
+ Cài đặt Grub
– Chỉnh sửa File Boots
– Extra boot record

******
mkdir /mnt/backtrack
mount /dev/hda3 /mnt/backtrack/
mkdir /mnt/backtrack/boot/
mount /dev/hda1 /mnt/backtrack/boot/
cp /boot/vmlinuz /mnt/backtrack/boot/
cp –preserve -R /{bin,dev,home,pentest,root,usr,etc,lib,opt,sbin,va r} /mnt/backtrack/
mkdir /mnt/backtrack/{mnt,proc,sys,tmp}
mount –bind /dev/ /mnt/backtrack/dev/
mount -t proc proc /mnt/backtrack/proc/
******
ftp://ftp.slackware.com/pub/slackwar….97-i486-6.tgz
installpkg grub-0.97-i486-6.tgz
grub-install –root-directory=/mnt/backtrack/boot/ /dev/hda
******
vi /mnt/backtrack/boot/boot/grub/menu.lst

gõ phím i rồi copy đoạn dưới đây (không copy dấu *:

**********
default 1
timeout 5

title Backtrack 3 KDE
rootnoverify (hd0,0)
kernel /vmlinuz vga=791 root=/dev/hda3 ro autoexec=xconf;kdm
boot
*********

nhấn ESC rồi gõ :qw! để save và thoát ra khỏi giao diện vi

IV. Nâng Active cho ổ Boot

-> System –> QTParted

Trong giao diện quản lý lựa chọn ổ cứng –> trong ổ cứng lựa chọn
hda1 (phân vùng Boot), chuột phải chọn Active –> Nhấn Save (bước
này rất quan trọng nếu không nâng phân vùng boots lên active sẽ không
khởi động được, không Save lại sẽ không lưu kết quả nâng lên Active).

Khởi động lại giờ bạn đã có một hệ điều hành Back Track chạy trên ổ cứng

Phần II. Cài đặt Back Track 3 trên ổ cứng đã cài Windows

I. Đặt địa chỉ IP

– Kiểm tra các card mạng và địa chỉ IP
– Đia chỉ IP tĩnh
– Gateway
– DNS

*****
ifconfig
ifconfig eth0 192.168.1.241 netmask 255.255.255.0
route add default gw 192.168.1.1
echo "nameserver 208.67.222.222" >> /etc/resolv.conf
*****

II. Chia ổ đĩa

Tùy ổ cứng của các bạn thế nào mà tùy biến dung lượng nhé!

– Tôi có một ổ cứng 30 GB đã tạo 3 Partition NTFS, Partition 1 cài
Windows Server 2003, 2 Partition chứa dữ liệu, 1 vùng chống 13GB.
– Kiểm tra ổ đĩa cắm vào máy tính /dev/hda
– chia ổ đĩa bằng lệnh parted. Vào trong giao diện của parted gõ lệnh print tôi sẽ có 3 phân vùng
+ /dev/hda1 NTFS
+ /dev/hda2 NTFS
+ /dev/hda3 NTFS
1 phân vùng free –> mục đích tạo:
+ /dev/hda4 ext3 làm phân vùng boot
+ /dev/hda5 linux-swap phân vùng bộ nhớ ảo
+ /dev/hda6 ext3 chưa Back Track
– kiểm tra các ổ cứng cài phân vùng
– nâng cấp partition lên ext3

*****
fdisk -l
parted
print
mkpart primary ext2 17gb 17.1gb
mkpart primary linux-swap 17.1gb 18.2gb
mkpart primary ext2 18.2gb 30gb
print
mke2fs -j /dev/hda4
mkswap /dev/hda5
mke2fs -j /dev/hda6
*****

III. Cài đặt Back Track

– Tạo thư mục chứa Back Track
– mout phân vùng /dev/hda6 vào thư mục này
– Tạo thư mục boot
– Mount phân vùng /dev/hda4 vào thư mục này
– Copy thư mục boot từ đĩa CD vào thư mục boot trên ổ cứng "hda1"
– Copy Back Track từ đĩa CD vào thư mục Back Track trên ổ cứng "hda3"
– Tạo những thư mục cần thiết và mount
– Cài đặt Grup trình quản lý khởi động
+ Vào internet download Grup từ đĩa chỉ FTP
+ Cài đặt Grub
– Chỉnh sửa File Boots
– Extra boot record

******
mkdir /mnt/backtrack
mount /dev/hda6 /mnt/backtrack/
mkdir /mnt/backtrack/boot/
mount /dev/hda4 /mnt/backtrack/boot/
cp /boot/vmlinuz /mnt/backtrack/boot/
cp –preserve -R /{bin,dev,home,pentest,root,usr,etc,lib,opt,sbin,va r} /mnt/backtrack/
mkdir /mnt/backtrack/{mnt,proc,sys,tmp}
mount –bind /dev/ /mnt/backtrack/dev/
mount -t proc proc /mnt/backtrack/proc/
******
ftp://ftp.slackware.com/pub/slackwar….97-i486-6.tgz
installpkg grub-0.97-i486-6.tgz
grub-install –root-directory=/mnt/backtrack/boot/ /dev/hda
******
vi /mnt/backtrack/boot/boot/grub/menu.lst

gõ phím i rồi copy đoạn dưới đây (không copy dấu *:

**********
default 1
timeout 5

title Backtrack 3 KDE
rootnoverify (hd0,0)
kernel /vmlinuz vga=791 root=/dev/hda6 ro autoexec=xconf;kdm
boot
*********

nhấn ESC rồi gõ :qw! để save và thoát ra khỏi giao diện vi

IV. Extract boot record từ partition boot

dd if=/dev/hda5 of=/mnt/hda1/backtrack3.mbr bs=512 count=1

V. Chỉnh sửa file Boot.ini

ra màn hình –> nhấn vào Home –> nhấn nút up lên thư mục trên –> vào /mnt/hda1 (vào ổ C rồi nhấn dúp file boot.ini thêm vào cuối đoạn

C:backtrack3.mbr = Backtrack 3 Final

Khởi động lại bạn đã có một máy tính có hai hệ điều hành chạy song song

Advertisements

Author: blue1231988

professional about Information Technology

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s